Vevőtájékoztató-ASZF

SZENDREI KFT.
http://www.szepsegcikk.hu/
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásara, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. Fontos: a Szendrei Kft. által működtetett webáruház teljesen elkülönül a különböző településeken kialakított bolti hálózattól. A hagyományos nyitvatartási és kiszolgálási rendszerben működő boltokban a webáruházban rendelt, vásárolt termékekkel kapcsolatban információt, cserére, visszavételre, garanciára irányuló felvilágosítást nem tudnak nyújtani.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szendrei Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye:3600 Ózd, Fráter Gy. út 3.; cégjegyzékszám: 05-09-009004; adószáma: 12673201-2-05; elérhetőségek (info@szendreikft.hu +36 (36) 531-000); továbbiakban: Szolgáltató) és a Szendrei Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://www.szepsegcikk.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Szendrei Kft. Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
A Szendrei Kft. Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak. 2014 Június 14-től a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete irányadó.

1.2. A Szendrei Kft. Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Szendrei Kft. Online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása, a rendelés teljesítése során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet sem minősül szerződésnek, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). 

1.4.1. A webáruházban megjelenő árak bruttó árak és forintban értendők tehát az árak tartalmazzák az ÁFA-t. Az esetleg előforduló téves árfeltüntetésért felelőséget nem vállalunk. Egyes szakmai termékeknél 0 Ft vagy nem szerepel árként. Ezen termékeket is behelyezheti a kosárba és megrendelheti. Ilyenkor minden esetben ügyfélszolgálatunk felveszi a kapcsolatot a megadott elérhetőségen, de csak abban az esetben kap az árról tájékoztatást és küldjük ki a termékeket ha e-mailben vagy faxon igazolja a szakmai képesítését.

1.5. Rendelés lemondása. Elállás joga, módja, következményei. Elállási/felmondási nyilatkozat letöltése. Amennyiben Ügyfél a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. 2014 június 14 től a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete irányadó.
Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell az összes tartozékával és a garancialevéllel együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére(Szendrei Kft 3300 Eger Tárkányi út 34. 06-36-531-000).  A Szendrei Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia melynek a költségei az Ügyfelet terhelik. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. 
Elállás esetén az Szendrei Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. 
Ügyfél kérésére Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. A visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan a GLS általános futárszolgálati díjai az irányadóak, mely díjakról pontos információt telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kérhet. 
A Szendrei Kft. portós, és utánvétes csomagokat, technikai okokból nem tud fogadni. Kérjük, hogy a termékeket minden esetben postai csomagként vagy valamely futárszolgálattal, vagy ügyfélszolgálatunkkal történt előzetes egyeztetés után, a GLS Futárszolgálattal szállíttassa vissza. Interneten történt vásárlással kapcsolatosan szaküzleteink nem tudnak vásárlóink segítségére lenni. 
Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Szendrei Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.  

1.6. A Szendrei Kft minden esetben körültekintően kíván eljárni. Amennyiben a vásárlónak mégis panasza van bármely ügymenettel kapcsolatban azt jelezheti a Kft vezetőjének címzett postai levélben vagy e-mailben (Szendrei Kft - Szendrei Szabolcs 3300 Eger Tárkányi út 34. vagy a szendreikft@szendreikft.hu).Amennyiben vásárló a Kft vezetője álltal történt választ vagy intézkedést nem tartja kielégítőnek, úgy a helyileg illetékes Békéltető Testülethez fordulhat (B.A.Z. Megyei Békéltető testület Miskolc Szentpáli út 1. Tel.: 06-46-501-091)

1.6.1   A Szendrei Kft minden esetben körültekintően kíván eljárni a termékek és az árak feltüntetésénél, azonban az oldalon előforduló technikai hibák miatt előforduló árfeltüntetési vagy képhibákért felelősséget nem vállal. Munkatársaink ilyen esetben még a megrendelés kiküldése előtt (a szerződés létrejötte előtt) tájékoztatják a vevőt a felmerült eltérésekről. Ezért kérjük vásárlóinkat,hogy ha gyanúsan alacsony vagy nem megfelelő képi tartalommal találkoznak, úgy a kellemetlenségek elkerülése véget vegyék fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

1.7. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG  
1.7.1 KELLÉKSZAVATOSSÁG 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szendrei Kft 3600 Ózd, Fráter György út 3. (Tel.:06-36-531-000, email: info@szepsegcikk.hu)) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 1 év, legfeljebb egy év. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szendrei Kft 3600 Ózd, Fráter György út 3. (Tel.:06-36-531-000, email: info@szepsegcikk.hu) vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés is megvolt.

1.7.2 TERMÉKSZAVATOSSÁG

 Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy , ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül . E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.  


1.7.3 JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
a., Panaszügyintézés


Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat:
 

Központi cím: Szendrei Kft 3300 Eger Tárkányi út 21/C

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Munkanapokon 8-16-ig 

Telefonszám: +36 36/531-000 +36 36/431-363 +36 20/557-45-95

Email cím:info@szepsegcikk.hu

Kapcsolattartó személy:  Molnár Eszter ügyfélszolgálati vezető
Lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal : info@szepsegcikk.hu 

Szendrei Kft az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a fenti telefonos elérhetőségeken, hétköznapokon 8:00-16:00 óra között fogadja.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (raktárában) a Szendrei Kft. azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szendrei Kft a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek átadja.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szendrei Kft kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot Szendrei Kft az Ügyféllel köteles közölni. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A Szendrei Kft az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szendrei Kft elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szendrei Kft köteles öt évig megőrizni.

b., Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szendrei Kft és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szendrei Kft vel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

·        Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szendrei Kft. mindegyik üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

·        Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei:
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20.
Internetes elérhetőség: www.nfh.hu
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Fax: +36 1 210 4677

·        Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szendrei Kft székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz,rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36 1 488 21 86 
Telefon: +36 1 488 21 31

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
(46) 501-091, 501-870
kalna.zsuzsa@bokik.hu


Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Webáruházunkban rendelését bármikor leadhatja, rendszerünk azt mindig rögzíti, ügyfélszolgálatunk nyitvatartási idejétől függetlenül.

Ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje:

Napok:                      
Nyitva tartás:           
Hétfő 9-16
Kedd 9-16
Szerda 9-16
Csütörtök 9-16
Péntek 9-16
Szombat zárva
Vasárnap zárva

A megadott nyitva tartás a telefonos ügyfélszolgálatra vonatkozik, e-mailen keresztül máskor is elérhető ügyfélszolgálatunk. Kérdésére 48 órán belül választ adunk munkanapokon.

Ügyfélszolgálatunk az alábbi módokon érhető el:
Telefonon: +36 36/ 531-000
Emailben: info@szepsegcikk.hu

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg. A feltüntetett árak bruttó árak és forintban értendők.

4. GARANCIA

 A jótállásról a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A jótállási jegyről
  • Ön a jótállási igényét a vásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel és/vagy az eredeti számla egyik példányával érvényesítheti, ezért kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizze meg.
  • Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni.
  • A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
  • A jótállási időtartam a vásárlás napjával kezdődik.
A jótállási felelősséget kizáró feltételekről
  • Helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, külső kábel szakadás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás.
  • Szakszerűtlen kezelés, poros, nedves környezetben való használat.
  • Természetes elhasználódás.
Műszaki termékeinkre 1 év garanciát vállalunk.  Minden termék garancia ideje a termék leírása mellett található. A garancia érvényesítéséhez a hibás terméket kérjük az eredeti tanúsítvánnyal és/vagy garancialevéllel együtt címünkre (Szendrei Kft. 3304 Eger, Tárányi út 34.) visszajuttatni.

A garanciát csak abban az esetben áll módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul, az eredeti tanúsítvánnyal és/vagy garancialevéllel együtt küldi vissza. A garanciális igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra illetve sérülésekre. A javítás céljából visszajuttatott terméket, átadjuk az illetékes szakszervíznek aki a javítását a lehető legrövidebb időn belül megkezdi.

A javított terméket a Megrendelő által kért címre díjmentesen eljuttatjuk. Ezen javítások Megrendelő részére természetesen díjmentesek. Amennyiben a termék vizsgálata során kiderül, hogy a hiba valamely olyan okból keletkezett, melyre garanciális igény nem érvényesíthető (lásd feljebb), az esetleges javítási illetve szállítási költség a Megrendelőt terheli. Ebben az esetben a javítás megkezdése előtt a Megrendelőt a várható költségekről tájékoztatjuk.
Amennyiben a Megrendelő ebben az esetben nem kéri a javítás elvégzését, a terméket visszajuttatjuk a Megrendelőhöz. A garanciális ügyintézés további részleteire a PTK-ban, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben , illetve a 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. Amennyiben bármilyen problémája adódna termékeinkkel kapcsolatban, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Minden esetet igyekszünk maximálisan a vevő érdekeit szem előtt tartva megoldani.

5. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

Próbálunk minél nagyobb választékot kínálni a vásárlóinknak, hogy mindenki megtalálja a neki 100%-osan megfelelő terméket. A szállítás határideje függ a megrendelt terméktől, ill. attól, hogy az adott termékből van e raktáron.

Amennyiben a megrendelt termék van raktáron, 1-2 munkanapon belül Önnél lehet!

A webáruházban a termék leírásánál fel van tüntetve, hogy a termék van e raktáron. Mivel több különböző telephelyen folyik a raktározásunk ezért bizonyos termékeknél a várható szállítási határidő, 4-5 munkanap is lehet. Ebben az esetben vevőszolgálatunk felveszi Önnel a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon, munkanapokon legkésőbb 24 órán belül értesítjük erről.

6. SZÁLLÍTÁSI MÓDOK / KÖLTSÉG

Bruttó 15.000 Ft feletti vásárlás esetén a szállítás az ország egész területére ingyenes.

Kivétel ezalól a nagyméretű - és/vagy súlyú bútorok vagy készülékek (30kg és/vagy 1m3 felett), ilyen termék rendelése esetén vevőszolgálatunk felveszi Önnel a kapcsolatot a szállítási mód és költség egyeztetése céljából.
A csomagolási költségeket nem számoljuk fel. Ön az alábbi lehetőségek közül választhat:
Eger területén 10000 Ft felett - 0 Ft  Eger területén 10000.- Ft feletti megrendelés esetén ingyenes házhozszállítást vállalunk!   Csomagküldés GLS futárszolgálattal, utánvéttel -1 350 Ft - (Bruttó 15 000 Ft felett ingyenes)
Az utánvét összegét Ön a csomagot kézbesítő személynek fizeti ki, amely összeg együttesen tartalmazza az áruszámla értékét, a szállítási költséget (990 Ft) és az utánvét költségét (360 Ft).

Csomagküldés GLS futárszolgálattal, előreutalással - 990 Ft - (Bruttó 15 000 Ft felett ingyenes)
Ezen lehetőség választása esetén egy díjbekérőt küldünk önnek, amely együttesen tartalmazza az áruszámla értékét és az utánvétes szállítási költséget (990 Ft). A díjbekérőn szereplő összeget Ön átutalja bankszámlánkra. A összeg bankszámlánkra érkezését követően futár szállítja ki Önnek a csomagot.

FONTOS! A GLS futárszolgálat munkatársai a csomagokat munkaidőben 8-17 óráig kézbesítik, tehát olyan szállítási címet adjon meg ahol munkaidőben át tudja venni a csomagot! Sikertelen kiszállítás esetén telefonon felkeresik Önt. Kérjük a csomagot kézbesítéskor átvétel előtt szíveskedjék megvizsgálni és ha sérült, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot! A GLS a csomag sértetlenségéért felel, az áru esetleges (nem szállításból származó) hibája miatt kérem vegye fel vevőszolgálatunkkal a kapcsolatot.
  GLS Pont szállítási módok:
Csomagküldés GLS Pontra, utánvéttel - 790 Ft - (Bruttó 15 000 Ft felett ingyenes)  
Az utánvét összegét Ön a  kiválasztott GLS Ponton fizeti ki, amely összeg együttesen tartalmazza az áruszámla értékét valamint a szállítási költséget és az utánvét költségét (790 Ft). A szállítás várhatóan 1-2 munkanap.
Csomagküldés GLS Pontra, előreutalással - 690 Ft - (Bruttó 15 000 Ft felett ingyenes)  
Ezen lehetőség választása esetén egy díjbekérőt küldünk önnek, amely együttesen tartalmazza az áruszámla értékét és az utánvétes szállítási költséget (690 Ft). A díjbekérőn szereplő összeget Ön átutalja bankszámlánkra. A összeg bankszámlánkra érkezését követően a kiválasztott GLS Pontra küldjük Önnek a csomagot. A szállítás várhatóan 1-2 munkanap.   Csomagküldés GLS Pontra, Bankkártyás fizetés - 690 Ft - (Bruttó 15 000 Ft felett ingyenes)  
Ezen lehetőség választása esetén Ön a webáruházban történő vásárlásakor egyenlíti ki az ellenértéket, amely együttesen tartalmazza az áruszámla értékét és az utánvétes szállítási költséget (690 Ft). A összeg bankszámlánkra érkezését követően a kiválasztott GLS Pontra küldjük Önnek a csomagot. A szállítás várhatóan 1-2 munkanap.

FONTOS! A csomag feladásakor, és csomag GLS Pontra érkezésekor Ön email és SMS értesítést is kap. A csomagot 4 munkanapon belül kell átvenni az Ön által megjelölt helyen, ellenkező esetben a csomag visszaszállításra kerül. Amennyiben Ön nem tudja négy napon belül átvenni, de azt jelzi ügyfélszolgálatunkon úgy a csomag további meghatározott ideig átvehető. Kérjük a csomagot átvétel előtt szíveskedjék megvizsgálni és ha sérült, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot! A GLS a csomag sértetlenségéért felel, az áru esetleges (nem szállításból származó) hibája miatt kérem vegye fel vevőszolgálatunkkal a kapcsolatot.  
Csomagküldés Pick Pack Pontra, utánvéttel - 1095 Ft - (Bruttó 15 000 Ft felett ingyenes)
Az utánvét összegét Ön a kiválasztott Pick Pack Ponton fizeti ki, amely összeg együttesen tartalmazza az áruszámla értékét valamint a szállítási költséget és az utánvét költségét (1095 Ft). A szállítás várhatóan 4-7 MUNKANAP.  

Csomagküldés Pick Pack Pontra, előreutalással - 1095 Ft - (Bruttó 15 000 Ft felett ingyenes)
Ezen lehetőség választása esetén egy díjbekérőt küldünk önnek, amely együttesen tartalmazza az áruszámla értékét és az utánvétes szállítási költséget (1095 Ft). A díjbekérőn szereplő összeget Ön átutalja bankszámlánkra. A összeg bankszámlánkra érkezését követően a kiválasztott Pick Pack Pontra küldjük Önnek a csomagot. A szállítás várhatóan 4-7 MUNKANAP.     Csomagküldés Pick Pack Pontra, Bankkártyás fizetés - 1095 Ft - (Bruttó 15 000 Ft felett ingyenes)  
Ezen lehetőség választása esetén Ön a webáruházban történő vásárlásakor egyenlíti ki az ellenértéket, amely együttesen tartalmazza az áruszámla értékét és az utánvétes szállítási költséget (1095 Ft).A összeg bankszámlánkra érkezését követően a kiválasztott Pick Pack Pontra küldjük Önnek a csomagot. A szállítás várhatóan 4-7 MUNKANAP. 
 
Egerben személyes átvétel 5000.- Ft felett - 0 Ft Telefonos egyeztetést igényel.

7. FIZETÉSI MÓDOK

Készpénz, utánvét: Fizetés az áru átvételekor készpénzben. Ön az áru átvétele után a szállítónak fizeti ki az áru ellenértékét.

Átutalás: Csak az áru átvétele előtt lehetséges, ebben az esetben díjbekérőt küldünk Önnek faxon (emailen), ami alapján át tudja utalni az összeget. Amint megérkezett az összeg a számlánkra, kiszállítjuk a megrendelt árut.

Bankkártyás online fizetés
A bankkártyával való fizetés a Budapest Bank Zrt. szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül. Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívja az ügyfélszolgálatunkat.
A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.
A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.
Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD és MAESTRO

8. ADATVÉDELEM

A Szendrei Kft. - Webáruház kijelenti, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályok (így az 1992. évi LXIII. törvény) rendelkezéseinek megfelelően minden személyes adatot véd és titkosan kezel. A megrendelőlapon megadott személyes adatokat harmadik fél részére soha, semmilyen körülmények között nem adja ki.

9.KÜLFÖLDRE TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ ( ORSZÁGOK,ÁRAK)
Körzet/Ft/csomag < 2 kg < 3 kg < 5 kg < 10 kg < 15 kg < 20 kg < 25 kg < 30 kg < 40 kg
1.Zóna 4384 Ft 4681 Ft 4754 Ft 5052 Ft 5424 Ft 5870 Ft 6538 Ft 7280 Ft 7875 Ft
2.Zóna 4532 Ft 4755 Ft 4978 Ft 5127 Ft 6015 Ft 6835 Ft 7578 Ft 8321 Ft 9064 Ft
3.Zóna 7281 Ft 7653 Ft 8024 Ft 8321 Ft 8767 Ft 9213 Ft 10550 Ft 11738 Ft 12927 Ft
4.Zóna 7875 Ft 8915 Ft 9882 Ft 10847 Ft 16048 Ft 21100 Ft 23775 Ft 26300 Ft 28826 Ft
5.Zóna 20060 Ft 22483 Ft 27732 Ft 41314 Ft 53553 Ft 64446 Ft 73996 Ft 82203 Ft 100491 Ft

Zónák Országok ( munkanap)
1.Zóna Szlovákia,Szlovénia,Ausztria,Csehország, Románia, Horvátország
2.Zóna Lengyelország,Németország,Belgium,Hollandia,Luxemburg, Liechtenstein,Bulgária,Svájc
3.Zóna Dánia,Franciaország,San Marino, Vatikán,Olaszország,Nagy-Britannia,Monaco,Írország
4.Zóna

Litvánia,Lettország,Spanyolország,Svédország,Észtország,Törökország,Málta,

Norvégia,Görögország,Andorra,Gibraltár,Portugália,Finnország,Ciprus

5.Zóna Szerbia,Bosznia-Hercegovnia,Montenegró,Izland,Albánia,Macedónia,Koszovó,Feröer-szigetekBármilyen kérdése, problémája lenne kérem keresse meg ügyfélszolgálatunkat, biztosan tudunk Önnek segíteni!
 
Jó vásárlást kívánunk Önnek!
 
Szendrei Kft. webáruház